Proiect ECOURI – Masuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive in Maramureș si Bucovina

Prezentarea proiectului

Proiectul strategic ECOURI (POSDRU/173/6.1/S/146911) este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.Proiectul va fi implementat în două regiuni Nord-Vest și Nord – Est și are o durată de implementare de 12 luni.

Valoarea proiectului: 4.176.536,00 lei din care: • Contribuție beneficiar: 83.530,72 lei • Surse de finanţare nerambursabilă: – contribuţie publică naţională la finanţarea acordată: 710.136,42 lei – contribuţie comunitară la finanţare acordată – FSE: 3.382.868,86 lei

Parteneriatul proiectului

Beneficiarul proiectului este Asociația Kelsen Partenerii implicați sunt: 1. SC Centrul de Excelentă pentru Resurse Comunitre SRL 2. SC Pol Succes SRL 3. Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC 4. Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 5. Asociația Kult-Art 6. Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC)

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 întreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est , în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială cu accent pe populația romă, persoane cu dizabilități și femei. Obiectivul specific 1: Furnizarea de programe de sprijin pentru ocupare pentru 300 de persoane care doresc să își dezvolte profilul profesional și abilităţile personale în vederea încadrării ulterioare pe piața muncii sau a prestării de activitaţi din sfera economiei sociale , din care 300 vor participa la consiliere profesională, 150 persoane la activități de dezvoltare personală și 100 de persoane la activități de informare și consiliere în domeniul economiei sociale.

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru 120 de persoane prin participarea la 6 cursuri autorizate ANC și certificarea cunoștiințelor pentru minim 108 persoane

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul economiei sociale a 36 de persoane angajate în cele 6 Structuri de economie socială prin vizită /schimb de bune practici in Uniunea Europeană.

Obiectivul specific 4: Crearea și dezvoltarea a 6 Structuri de economie socială prin angajarea a 36 de persoane din GT din care 24 persoane reprezintă grup vulnerabil.

Obiectivul specific 5: Derularea unei campanii de promovare a economiei sociale în Nord Vest și Nord Est în vederea sensibilizării comunității pentru sprijinirea inițiativelor de economie socială prin organizarea a 12 evenimente de comunicare și promovare.

Obiectivul specific 6: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul antreprenoriatului economiei sociale prin instruire în antreprenoriatul social și prin participarea la stagii de practică în ţări din Uniunea Europeană a 12 manageri și specialişti ai economiei sociale.

Obiectivul specific 7: Creșterea și încurajarea de noi grupuri și parteneriate în domeniul economiei sociale, între regiuni și tări UE prin implicarea unui partener transnațional cu experiență în antreprenoriat social. Solicitantul și partenerii consideră dezvoltarea economiei sociale în Romania drept misiune prioritară pentru dezvolatrea și ridicarea nivelului de trai a populației. Acțiunile în care vor fi implicate persoanele aparținând grupului țintă vor reuşi să stimuleze material și moral pe cei implicați în dezvoltarea economiei sociale, vor reuşi să ridice importanța și să sporească aportul formării profesionale continuă la orice vârstă și asigură o soluție concretă, viabilă care va face din înființarea SES-urilor, una din principalele surse de venit pentru grupul țintă.

Grupul Țintă este alcatuit din 300 persoane dintre care:

 25 femei

 8 manageri ai întreprinderilor sociale

 150 de persoane care au părasit timpuriu școala

 60 de persoane cu venit minim garantat

 12 persoane cu dizabilități

 20 de persoane de etnie romă

 10 specialiști implicați în economia socială

 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

 5 victime ale violenței în familie

Activitățile proiectului:

1. Activitatea de management

2. Activitatea de informare și publicitate a proiectului

3. Campanie de promovare a economie sociale

4. Activitatea de identificare şi selectare a grupului ţintă

5. Furnizarea de servicii de sprijin pentru ocuparea pentru grupul ţintă

6. Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale a grupului ţintă – curs de agent/ghid de turism (10 pers/2 grupe, 60 ore) Curs de formare – curs de animator centre de vacanţă (10 pers/2 grupe, 60 ore) Curs de perfecţíonare – curs de comunicare în limba engleză pentru turism (10 pers/2 grupe, 60 ore) Curs de perfecţíonare – curs de textier publicitate (copywriter)/web design (20 pers/grupă, 60 ore) Curs de perfecţíonare – curs TIC (20 pers/grupă, 42 ore) Curs de iniţiere/perfecţíonare – curs de lucrător în comerţ (10 pers/2 grupe, 60 ore) Curs de calificare/iniţiere

7. Crearea, funcţionarea și gestionarea a 6 structuri de economie socială – Agenție de turism – NV – Centru de promovare și valorificare a produselor tradiționale locale – Atelier de producție materiale publicitare – Agenție de turism – NE – Cooperativă de artizanat meşteşugăresc – Cooperativă de fabricare a ambalajelor din hârtie şi carton

Indicatori proiect Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate : 6 Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială: 300 Număr de participanţi la instruire – economie socială: 120 Număr de participanţi FSE – femei: 25 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă: 20 Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi: 12 Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile: 225 Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială: 12 Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale: 36 Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care: femei: 50% Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială: 108 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – economie socială: 1 Număr de locuri de muncă menţinute de structurile economiei sociale: 36  

Date: mai 20th, 2015 | Categories: Proiecte | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*