Anunt organizare achizitie de Servicii management financiar

Nr. 17/27.09.2019

ANUNT

SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, partener in cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860, demareaza achizitia de Servicii de Management financiar în cadrul proiectului sus-mentionat.

1.Obiectul achiziției publice
Pentru bună desfășurare a activității proiectului, solicitam achizitionarea următorului serviciu:
– Denumire: Management financiar
– Cod CPV: 79200000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscal.
– Perioada estimata de derulare a contractului: octombrie 2019-septembrie 2022 (35 luni).
– Sursa de finantare: Bugetul proiectului: „MODEL AS NORD-VEST”, Contract POCU/449/4/16/127860, din 12.08.2019, linia bugetara: Cheltuieli indirecte
– Legislatia aplicabila: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor de Management financiar în cadrul proiectului „MODEL AS NORD-VEST” este, conform bugetului aprobat, de 126.000 lei fara TVA (3.500 lei/luna fara TVA x 36 luni), rezultată în urma unei cercetări a pieței la data depunerii CF.

5. Tip achizitie cf. art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Procedura de achiziție se va realiza în conformitate cu prevederile art. 43 alin (2) din HG nr. 395/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și se va încheia un contract cu operatorul economic.
Formularele, caietul de sarcini si propunerea de contract pot fi solicitate prin e-mail: cerc.consultanta@gmail.com.
Documentele solicitate ofertantului selectat, in vederea incheierii contractului de achizitii (copii conform cu originalul) sunt:
– Certificat constatator ORC din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespunzator.
– Certificat fiscal ANAF ca nu are datorii la bugetul de stat

Coordonator proiect P1
Ieremia Cristian Simion tel. 0745318089

Invitatie achiz serv Manag financiar Model AS NV_001

Date: septembrie 27th, 2019 | Categories: Noutati | By: | Comments: 0

Leave a Reply

Name:*

Email:*

Website:

Message:*