ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE

Nr. 74 / 22.11.2022    

 

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, partener 1 în cadrul proiectului  ,, S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” Contract POCU/860/3/12/142579, demarează achiziția de Servicii organizare evenimente, în cadrul proiectului  sus-menționat.

 

Cod CPV: 79952000-2

Perioada de derulare: Decembrie 2022 – Decembrie 2023  (13 luni).

DETALII PRIVIND CONDITIILE ACHIZITIEI LE PUTETI REGASI AICI  3. Anunt de intentie org ev

Sursa de finantare: Bugetul proiectului, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/860/3/12/142579.

 

Ofertele se vor transmite prin e-mail către beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății situată în loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, et. 3, cam. 301, până la data de 29.11.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 din 8 August 2016 art.4.1 (cu modificările și completările ulterioare) Legea 208 / 2022 și cu art. 43 din HG nr. 395/2016, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind oferta cu prețul cel mai scăzut.

 

Documentele solicitate ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de achiziții (copii conform cu originalul), sunt:

  • Certificat constatator ONRC din care să reiasă că furnizorul / prestatorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător
  • Experiența ofertantului (dacă este cazul)

 

 

Întocmit,

POP EMIL IOAN

Coordonator proiect P1