ANUNT INTENTIE ACHIZITIE CAZARE MASA WORKSHOP-URI CONTABILITATE

Nr.932/ 10.06.2022                                              

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii cazare și masă GT și experti curs Contabilitate, servicii necesare desfășurării activității A4.1 Organizare și furnizare programe de FPC autorizate și neautorizate pentru minimum 350 persoane din grupul țintă

Cod CPV: 63515000-2 – Servicii de turism                        

Caracteristici minimale: Servicii, cazare și masă, asigurare sala cursuri instruire Contabilitate primară pentru 55 participanți (grup țintă și experți)– 3 zile și 2 nopți de cazare, 3 mese pe zi și coffee break, asigurare spațiu și logistica necesară.

Valoarea estimată pentru achiziționarea de Servicii cazare și masă GT și experti curs Contabilitate, în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441 este, conform bugetului aprobat de max. 23109,35 lei fără TVA, respectiv max. 27,500.13 lei cu TVA.

Perioada de derulare a achiziției iunie 2022

Sursa de finantare: proiectul  „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 17.06.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată în 2022, Art 7 Paragraful 1 Praguri, deoarece valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric de 132.519 LEI, fără TVA, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Documentul solicitat ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de prestări servicii este Certificat constatator ONRC din care sa reiese că furnizorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător

 

Întocmit, Manager proiect

Ieremia Dan Gabriel

Anunt demarare achizitie cazare si masa workshop Contabilitate