ANUNT INTENTIE ACHIZITIE SERVICII CAZARE SI MASA

Nr.1298/ 23.11.2022                                            

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii cazare și masă GT și experti curs Contabilitate, servicii necesare desfășurării activității A4.1 Organizare și furnizare programe de FPC autorizate și neautorizate pentru minimum 392 persoane din grupul țintă

Cod CPV: 63515000-2 – Servicii de turism                        

DETALII AICI 4 Anunt intentie suplim cazare masa

Sursa de finantare: proiectul  „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societatii situata in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 02.12.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată în 2022, Art 7 Paragraful 1 Praguri, deoarece valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric de 270.120.00 LEI, fără TVA, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

 

Întocmit, Manager proiect

Ieremia Dan Gabriel