ANUNT INTENTIE ACHIZITIE TRANSPORT CAZARE MASA VIZITA UE

Nr.926/ 10.06.2022                                              

ANUNȚ  DE  INTENȚIE

 

Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de beneficiar privat în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, demarează achiziția de Servicii transport, cazare și masă grup țintă și experți vizită studiu externă, servicii necesare desfășurării activității A7.1 Activități transnaționale de transfer de bune practici.

Cod CPV: 63515000-2 – Servicii de turism                        

Caracteristici minimale: Servicii transport, cazare și masă pentru 45 persoane (40 persoane din grupul țintă și 5 experți), pentru o vizita de studiu în domeniul formării profesionale continue în UE – Austria, Polonia, Germania etc), cca 4000 km. Vizita este de 4 zile, 3 nopți cazare, 3 mese pe zi (mic dejun, prânz și cină) și servicii logistică (închiriere sală evenimente/ conferințe de cca 60 mp, cu sonorizare, mese scaune, pentru un numar de min 50 persoane pentru organizarea evenimentelor din cadrul vizitei.

Valoarea estimată pentru achiziționarea de Servicii transport, cazare și masă grup țintă și experți vizită studiu externă, în cadrul proiectului „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441 este, conform bugetului aprobat de max. 131,785.72 lei fără TVA, respectiv max. 156,825.01 lei cu TVA ( max. 3485 lei/ persoană cu TVA).

Perioada de derulare a achiziției iunie 2022

Sursa de finantare: proiectul  „ȘANSE NOI”, Contract POCU/726/6/12/135441, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară Axa prioritară 6-Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale și din surse proprii.

Ofertele se vor transmite prin e-mail catre beneficiar cerc.consultanta@gmail.com   sau vor fi depuse la sediul societății, situat in loc. Baia Mare, strada Culturii nr. 5, cam. 601, până la data de 17.06.2022, ora 12:00.

În conformitate cu art. OMFE nr. 1284 / 2016 (cu modificările și completările ulterioare) și cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată în 2022, Art 7 Paragraful 1 Praguri, deoarece valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric de 132.519 LEI, fără TVA, procedura de achiziție este achiziție directă, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

Documentul solicitat ofertantului selectat, în vederea încheierii contractului de prestări servicii este Certificat constatator ONRC din care sa reiese că furnizorul are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător

 

Întocmit, Manager proiect

Ieremia Dan Gabriel

Anunt demarare achizitie vizita UE