FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ – PROIECT S.O.F.T.

Formarea profesională continuă este recunoscută ca un motor al dezvoltării sociale bazate pe cunoaștere și inovare în Europa, beneficiind de o atenție sporită din partea factorilor de decizie și face obiectul multor documente strategice, politici și priorități de dezvoltare.

Învățarea continuă oferă tuturor un loc de muncă menit să-și garanteze independența, resursele pentru trai, respectul față de semeni și, nu în ultimul rând, valoarea abilităților, abilităților și cunoștințelor lor.

Oamenii pot participa și pot contribui eficient la viața economică și socială numai în contextul valorificării potențialului lor, dobândirii de calificări profesionale de înalt nivel și educație sofisticată.

În acest sens, învățarea pe tot parcursul vieții devine un principiu fundamental al programelor stipulate de statele membre UE în domeniul promovării și educației. Doar în aceste condiții cetățenii au posibilitatea de a-și decide cariera profesională și de a alege un anumit traseu educațional/de învățare dintre numeroasele oportunități pe care le întâlnesc.    În societatea actuală bazată pe cunoaștere, formarea și educația inițială nu sunt adesea suficiente.

Formarea profesională continuă (FPC) sau dezvoltarea/îmbunătățirea profesională este un proces de formare mai complex, care implică dobândirea de noi cunoștințe și abilități în calificările pe care o persoană le deține deja, fie o policalificare sau recalificare.

Formarea profesională continuă poate fi definită în mai multe moduri:

 • ca și o activitate de educație,
 • urmărește să asigure cunoștințele și abilitățile necesare pentru performanța profesională și profesională relevantă, asigurând totodată că lucrătorii își exercită drepturile la participare civică,
 • are atât o componentă teoretică, cât și una practică, dar practica are un impact mai mare decât alte tipuri de educație,
 • are o puternică dimensiune tehnică, bazată pe nevoile schimbărilor proceselor tehnologice care țin pasul cu vremurile,
 • are un aspect legat de muncă, deoarece pregătește oamenii să se angajeze în diverse relații de muncă.

Participarea angajaților la programele de formare profesională continuă beneficiază atât de cei implicați direct în dobândirea de competențe, cât și de angajatori.

Avantajele formări profesionale continue:

 • Actualizarea cunoștințelor și competențelor specifice locului de muncă și ocupației
 • Perfecționarea profesională pentru ocupațiile de bază
 • O mai bună calitate a produselor/serviciilor produse
 • Adaptare mai bună și mai rapidă la cerințele postului/locului de muncă
 • O mai bună comunicare cu colegii și supraveghetorii
 • Asumarea de noi responsabilități la locul de muncă
 • Îmbunătățirea muncii în echipă
 • O mai bună gestionare a timpului
 • Satisfacție sporită la locul de muncă (dar numai dacă sunt încurajați să utilizeze cunoștințele și competențele dobândite)
 • Îmbunătățirea potențialului de promovare și a dezvoltării carierei
 • Reconversie profesională rapidă în caz de reorganizare socio-economică
 • Promovarea transferului și a utilizării calificărilor în alte țări cu sisteme de educație și formare diferite
 • Scăderea riscului de pierdere a locului de muncă și a șomajului.

Programele de formare profesională oferite în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, sunt următoarele:

 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
 • Social media & marketing
 • Instrumente Web 4.0.
 • Competențe avansate de Microsoft Excel
 • Gestionarea digitală a procesului antreprenorial